Vũ Đức Tuấn

Vũ Đức Tuấn

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở để xây dựng hệ thống học trực tuyến E-learning
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Xây dựng bộ điều khiển tối ưu phản hồi trạng thái cho hệ truyền động nhiều động cơ có liên hệ ma sát đàn hồi
  2017
  Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, ISSN 1859 - 1043
 • 2
  Tổng hợp riêng biệt các bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động nhiều vòng
  2017
  Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, ISSN 1859 - 1043
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Cơ sở điều khiển tự động
  2018
 • 2
  An toàn lao động và môi trường công nghiệp
  2019
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin