Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

14/02/2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy các chi bộ đảng và đảng bộ bộ phận chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên; tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của từng đơn vị, phòng, ban, khoa, trung tâm và các cá nhân trong toàn trường, Cần xác định rõ, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe, luận giải trên hội trường với thảo luận tự đọc, tự tìm hiểu. Căn cứ điều kiện cụ thể của Trường, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng những hình thức đa dạng, sinh động.

- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

1.1. Những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm:

- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”;

- Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”;

Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017”.

1.2. Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Đối tượng và phương thức tổ chức

- Các chi bộ và đảng bộ bộ phận xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên trong chi bộ với những hình thức phù hợp.

- Đối với cả cán bộ, giảng viên, đảng viên, sinh viên trong Trường học tập trên lớp trong 01 ngày.

3. Tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

- Đảng bộ bộ phận và các chi bộ đảng xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên, phải được tập trung thực hiện tốt từ việc xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện đến đôn đốc, kiểm tra và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tham gia lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Chú trọng kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị, Nhà trường và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Lớp đảng viên ở Đảng bộ Trường

1.1. Thành phần: Đảng bộ Trường tổ chức lớp Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Trường ở cả 3 cơ sở đào tạo.

1.2. Thời gian và nội dung học tập

 Nội dung: Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thời gian: 01 ngày:

+ Cơ sở Hà Nội sáng ngày 21/02/2017;

+ Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc chiều ngày 21/02/2017;

+ Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên sáng ngày 22/02/2017.

- Nội dung quán triệt: Các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, 05-NQ/TW, 06-NQ/TW, Kết luận 09-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Báo cáo viên và các điều kiện khác

2.1. Báo cáo viên

Đảng ủy Trường mời báo cáo viên có kinh nghiệm.

2.2. Các điều kiện khác

- Tài liệu cung cấp cho người học, cấp ủy tổ chức, đánh giá việc viết thu hoạch của đảng viên. Đưa nội dung này vào đánh giá thi đua hàng năm.

3. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tham gia lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch nêu rõ trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các bài thu hoạch nộp về Văn phòng Đảng ủy Trường để tổng hợp, báo cáo thường trực Đảng ủy Khối.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cấp ủy trên cơ sở vận dụng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, đồng thời bám sát thực tiễn của Nhà trường và của đơn vị.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

- Kết quả thực hiện Chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá tập thể của cấp ủy, chính quyền và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ, có trách nhiệm theo dõi, giám sát và thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tình hình, kết quả triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết./.