Chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2016

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Hội đồng trường ban hành Chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, như sau:

I. NỘI DUNG

1.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình phù hợp với thực tế và yêu cầu của doanh nghiệp; quan tâm giáo dục đạo đức, tư cách, tác phòng, lòng yêu nghề và kỹ năng cho người học.

1.2. Duy trì, ổn định quy mô tuyển sinh ở các hệ đào tạo chính quy, điều chỉnh quy mô các ngành, nghề đào tạo cho phù hợp, trong đó tăng cường mô hình đào tạo ngắn hạn, đào tạo chất lượng cao và đa dạng hóa các loại hình đào tạo; từng bước nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra.

1.3. Xây dựng và hoàn thiện ít nhất 75% hệ thống văn bản quản lý của Trường;

1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% công tác quản lý, điều hành và giảng dạy; đẩy mạnh cải cách hành chính.

1.5. Áp dụng cơ chế và các giải pháp phù hợp để nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ và giảng viên.

1.6. Xây dựng chương trình, kế hoạch đánh giá trong chất lượng của Trường; công khai chuẩn đầu ra và từng bước phấn đấu đưa Trường đạt tiêu chuẩn trường trọng điểm quốc gia;

1.7. Tăng cường quy mô, chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước, ngoài nước; phối kết hợp với doanh nghiệp để thúc đẩy công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1.8. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường đoàn kết nội bộ khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trường.

1.9. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

1.10. Đảm bảo thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên tối thiểu 5%.

1.11. Tăng cường liên kết, hợp tác với các thế hệ cựu sinh viên của Trường.

1.12. Xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Hội đồng trường báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

2.2. Hội đồng trường cùng Ban Giám hiệu phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

2.3. Hội đồng trường cùng Công đoàn và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, động viên cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2.4. Hội đồng trường, Giám đốc các cơ sở đào tạo, Trưởng các phòng, ban chức năng, Trưởng các khoa, bộ môn, Trưởng các đơn vị chức năng, các tập thể và cá nhân trong trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016./.