Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 - 2020


Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 14/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Nhà trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch đăng ký và thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2019 - 2020 như sau:

- Từ ngày 15/7/2019 - 15/8/2019: Các đơn vị tiến hành thẩm định cấp cơ sở đề cương NCKH của Giảng viên và Sinh viên. Sau đó gửi 07 bộ đề cương về Phòng KHCN-HTQT.

- Từ ngày 20/8/2019 - 10/9/2019: Hội đồng khoa học cấp Trường tổ chức xét duyệt đề cương đề tài và đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ thực hiện.

- Tháng 5/2020: Các đơn vị tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

- Tháng 6/2020: Hội đồng khoa học cấp Trường tổ chức nghiệm thu các đề tài.

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 - 2020. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường được đăng tải trên website: http://utt.edu.vn/khcn-htqt/Văn bản/Văn bản, biểu mẫu KHCN/Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên hoặc Sinh viên.

Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Lê Thanh Hải, P.205, nhà H3, ĐT: 0243.5527872, di động: 0987.059.558, Email: phongkhcn@utt.edu.vn.