Thông báo đăng ký đề xuất đề tài KHCN năm 2018 của Sở KHCN Hà Nội

Thực hiện công văn số 142/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết (Chi tiết theo file đính kèm).

Phiếu đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTQT (Phòng 205 - Nhà H3) trước ngày 15/4/2017 và file mềm theo địa chỉ email: tuannv85@utt.edu.vn.

File đính kèm