Thông báo đăng ký nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp năm 2021


Thông báo đăng ký nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1369/BGTVT-KHCN ngày 19/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021,
Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tới toàn thể các đơn vị, cá nhân các nội dung đăng ký đề xuất như sau: 

  • Đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GTVT, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội năm 2021 (Mẫu đề xuất 1);
  • Nhiệm vụ bảo vệ Môi trường trong lĩnh vực GTVT năm 2021 (Mẫu đề xuất 2);
  • Nhiệm vụ soát xét chuyển đổi và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực GTVT năm 2021 (Mẫu đề xuất 3);    
  • Đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2021 (Mẫu đề xuất 4).

Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, yêu cầu KH&CN, có tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt và phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của ngành GTVT, của Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành phố Hà Nội và các Chương trình KHCN cấp Quốc gia. Một đề tài, nhiệm vụ có thể đăng ký ở cả cấp Quốc gia, cấp Bộ, Tỉnh và Thành phố. 

Thời gian đăng ký thực hiện như sau:

  • Trước ngày 10/03/2020: các các đơn vị, cá nhân xây dựng nội dung nghiên cứu theo các mẫu phiếu đề xuất và gửi về phòng KHCN-HTQT. 
  • Trước ngày 13/03/2020, Hội đồng Khoa học - Đào tạo tổ chức xét duyệt, đánh giá nội dung các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký.
  • Ngày 15/03/2020, Nhà trường gửi các đề xuất lên Bộ GTVT, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội. Sau khi nhiệm vụ được cấp Bộ, cấp Tỉnh và Thành phố duyệt cho phép xây dựng đề cương, Nhà trường sẽ lựa chọn chủ nhiệm đề tài và giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng đề cương chi tiết; Phòng KHCN – HTQT có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo các quy định của Bộ GTVT, Bộ KH&CN, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội. 

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Thông tin chi tiết cũng như biểu mẫu được đăng tải trên website: http://utt.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHCN – HTQT (đ/c Hoàng Vũ), phòng 205 nhà H3, ĐT: 043.5527872, Di động: 0931 843 686  Email: phongkhcn@utt.edu.vn.
 

File đính kèm