Thông báo Đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018-2019)