Thư mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế Lần thứ nhất về Kinh tế, phát triển và bền vưỡng EDESUS 2019