Lịch công tác tuần 09 năm 2014 (từ 24/02 đến 02/03)


Lịch công tác tuần 09 năm 2014 (từ 24/02 đến 02/03)

TUẦN 09 THEO NĂM 2014

TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2013-2014

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 02/03/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

24/02

Sáng

9h00

Nội dung : Họp giao ban tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên

Địa điểm : Phòng họp Hội trường tầng 2 Nhà làm việc

Thành phần : Các Bộ môn, Phòng, Ban cơ sở Vĩnh Yên; Ban XDCB (Ô. Cường);

Hiệu trưởng

Chiều

16h00

 

Nội dung : Họp xét giao đồ án các lớp Liên thông.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Phòng đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Khoa đào tạo tại chức.

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba

25/02

Sáng

8h00

Nội dung : Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và phổ biến, triển khai thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở Hà Nội

Thành phần : Toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên của Nhà trường.

(Ghi chú : Cán bộ giảng viên có giờ giảng dạy được nghỉ để dự hội nghị).

Ban tuyên giáo Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

8h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt bộ

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

 

Chiều

15h00

Nội dung : Hội nghị BCH Đoàn trường.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Đại biểu : - Phó Bí thư Đảng ủy Trần Quang Dũng (Chỉ đạo).

- Thành đoàn Hà Nội

Thành phần : BCH Đoàn trường.

Bí thư Đoàn TN

Thứ Năm27/02

Sáng

8h00

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt bộ

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

 

 

 

14h00

 

 

Nội dung : Họp xét xếp hạng học tập các lớp Cao đẳng K64; các lớp Đại học, Cao đẳng khóa k63.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : P. Đào tạo, Phòng CTHSSV, lãnh đạo các khoa, quản sinh.

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Gặp mặt CB y tế cơ sở đào tạo Hà Nội.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : Công đoàn; Trạm Y tế; P.Tổ chức cán bộ.

PHT. Trần Quang Dũng

Thứ Sáu

28/02

Sáng

 

 

Chiều

14h00

 

Nội dung : Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo đại học

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : BGH; P. Đào tạo; P. ĐBCL; P.TTGD; P.CTHSSV; Thư viện; Lãnh đạo Khoa KHCB, Khoa và Bộ môn Lý luận chính trị; Lãnh đạo bộ môn CSKT.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy

01/03

Sáng

9h00

Nội dung : Họp chuẩn bị Hội thảo khoa học Công nghệ kỹ thuật giao thông

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 2 Nhà H3

Thành phần: PHT. Vũ Ngọc Khiêm, PHT. Nguyễn Hoàng Long; P.KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô. Tr.Hiếu); Khoa Công trình ( B. Hương, Ô. Vi); các nhà khoa học ngoài trường.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Chủ nhật

02/03

 

 

 

Ghi chú : Kể từ ngày 17/02/2014, Nhà trường sẽ không thông báo mời họp qua sổ họp. Yêu cầu các đơn vị theo dõi Lịch công tác trên website http://utt.edu.vn.

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
File đính kèm