Lịch công tác tuần 17 năm 2014 (từ 21/04 đến 27/04)

TUẦN 17 THEO NĂM 2014

TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 21/04/2014 đến ngày 27/04/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

21/04

Sáng

8h00

Nội dung: Họp hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giao thông vận tải theo nhu cầu xã hội”- Mã số: DT104021.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: TS. Đỗ Ngọc Viện; TS. Vũ Ngọc Khiêm; TS. Ngô Quốc Trinh; Ths. Tạ Thế Anh, Ths. Nguyễn Văn Lâm.

Chủ tịch hội đồng

Chiều

   

Thứ Ba

22/04

Sáng

   

Chiều

13h30

Nội dung: Họp xét duyệt đề cương ngành CNKT ô tô, CNKT Máy xây dựng, CNKT Đầu máy toa xe.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Quang Anh (Khoa Cơ khí); Ô. Ngô Hắc Hùng; Bộ môn Máy xây dựng; Bộ môn Đầu máy toa xe; Bộ môn ô tô

Hiệu trưởng

15h30

Nội dung: Họp xét duyệt đề cương ngành Kinh tế xây dựng.
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; B.Hương (Khoa Công trình); Ô.Tấn (Khoa KTVT); Bộ môn Kết cấu – Vật liệu; Bộ môn Trắc địa

Hiệu trưởng

Thứ Tư

23/04

Sáng

8h00

Nội dung: Hội thảo chương trình đào tạo Ngành CNKT Môi trường.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Khoa Công trình (B.Hương, Ô.Doanh); Bộ môn Trắc địa (Ô.Dũng, B.Huế, B.Dung); Ô.Ngô Hắc Hùng; B.Nguyễn Thị Uý; Ô.Thái (Phòng KHCN-HTQT);

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban quản lý dự án ODA.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long;Phòng KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô.Hiếu); B.Thuỷ (Phòng TC-KT); Khoa Công trình (B.Hương, Ô. Hà);

 

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm 24/04

Sáng

8h00

Nội dung: Họp xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường năm học 2013- 2014.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng.

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

14h00

Nội dung: Họp xét duyệt đề cương ngành còn lại của Khối vận tải.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Phòng Đào tạo (Ô.Lâm); Bộ môn vận tải sắt bộ

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

25/04

Sáng

7h30

Nội dung: Giao lưu sinh viên ngành công trình với Nhà trường và Doanh nghiệp.
Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Đại diện các Phòng, Ban; Lãnh đạo Khoa Công trình và Trưởng các Bộ môn; Giảng viên và sinh viên Khoa Công trình; Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản.

PHT. Đào Văn Đông

Chiều

14h30

Nội dung: Làm việc về công tác giảng dạy ngoại ngữ trong trường.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần: Phòng đào tạo; Bộ môn Ngoại ngữ; Khoa Công trình; Đoàn thanh niên.

PHT. Đào Văn Đông

Thứ Bảy

26/04

Sáng

Nội dung: Làm việc bù ngày 02/5/2014 (Nghỉ lễ 30/4)  

Chiều

Nội dung: Làm việc bù ngày 02/5/2014 (Nghỉ lễ 30/4)  

Chủ nhật

27/04

Sáng

   

Chiều

   
 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
 
Share on facebook