Lịch công tác tuần 21 năm 2014 (từ 19/05 đến 25/05)

TUẦN 21 THEO NĂM 2014

TUẦN 41 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 19/05/2014 đến ngày 25/05/2014)

 
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

19/05

Sáng
8h30

 

 

 

10h00

 

 

Nội dung : Họp Cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp học buổi sáng về an ninh trật tự trong nhà trường.
Địa điểm : Hội trường lớn 
Thành phần: Ông Quang- Phòng CTHSSV; Quản sinh các Khoa và Cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp học buổi sáng

 

Nội dung : Họp Ban chỉ đạo chuẩn bị Hội thảo KHCN kỹ thuật giao thông.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần: PHT Khiêm; PHT Long; Ông Trinh- Phòng KHCn-HTQT và các Giáo sư trong Ban chỉ đạo.

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT. Trần Quang Dũng

 

Chiều
14h00

Nội dung : Họp Cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp học buổi sáng về an ninh trật tự trong nhà trường.
Địa điểm : Hội trường lớn 
Thành phần: Ông Quang- Phòng CTHSSV; Quản sinh các Khoa và Cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn các lớp học buổi chiều.
PHT. Trần Quang Dũng

Thứ Ba

20/05

Sáng

8h00

 

 

 

 

 
 

 

 8h00

 

 

 

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn XDDD&CN, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Kết cấu vật liệu )
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Kết cấu vật liệu, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều
13h30

 

 

13h00

 

 

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Địa kỹ thuật).
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Địa kỹ thuật, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Đường sắt ).
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Đường sắt, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Tư

21/05

Sáng

8h00

 

 

 

 

8h00


 

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Cầu).
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Cầu, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Đường).
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Đường, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều
13h30

 

 


13h30

 

 

 

13h30

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Trắc địa)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Trắc địa, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo


Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Thủy lực Thủy Văn )
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Công trình, Bộ môn Thủy lực Thủy văn, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo


Nội dung : Họp thống nhất học bổ sung các học phần cho hệ cao đẳng và đại học liên thông Khóa 64
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Lãnh đạo các Khoa Công trình, Khoa Cơ khí; Khoa KTVT; Khoa CNTT; Khoa KHCB; Bộ môn Cơ sở kỹ thuật; P.Đào tạo; P. Đảm bảo chất lượng; Khoa Tại chức; Khoa LLCT.

PHT. Nguyễn Hoàng
Long

Thứ Năm 22/05

Sáng

8h00

 

 

 


8h00

 

 

 

Nội dung : Thẩm định chương trình đào tạo: Truyền thông mạng máy tính; Cơ điện tử
Địa điểm : Hội trường A, Học viện KTQS
Thành phần : PHT.Nguyễn Hoàng Long; Ông Hùng; Bà Úy; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Phòng đào tạo.

 

(7h30p, Xe xuất phát tại Trường)

 

 

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Khoa Khoa học cơ bản)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo


Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Ô tô)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Bộ môn Ô tô, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng 
Long

Chiều
13h30

13h30


 


 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Máy xây dựng)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Bộ môn Máy xây dựng, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo


Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Quản trị doanh nghiệp )
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng 
Long

Thứ Sáu

23/05

Sáng

8h30

 

 

8h30

 

 

 

 8h30 

 

Nội dung : Tiếp đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ông Sự; Ông Thi; Ông Kỷ

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Kế toán)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Kế toán, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo


Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Cơ sở ngành)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Cơ sở ngành, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Trần Quang Dũng

 

PHT. Nguyễn Hoàng Long 

 
PHT. Nguyễn Hoàng
Long

 

Chiều
13h30
13h30
 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Cơ sở kỹ thuật)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Khoa Lý luận chính trị)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Bảy

24/05

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

25/05

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook