Lịch công tác tuần 22 năm 2014 (từ 26/05 đến 01/06)

TUẦN 22 THEO NĂM 2014

TUẦN 42 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 26/05/2014 đến ngày 01/06/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

26/05

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học Công nghệ kỹ thuật giao thông.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Ông Trinh (Phòng KHCN-HTQT); Ông Sự (Phòng HC-QT); Khoa Công trình (Bà Hương; Ông Doanh); Bà Thủy (Phòng TC-KT); Ông Phương (Đoàn TN);

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

   

Thứ Ba

27/05

Sáng

8h00

Nội dung : Báo cáo kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015 (Khoa KHCB, Khoa LLCT, Trung tâm Công nghệ cơ khí)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Lãnh đạo Khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa KHCB, Khoa LLCT; Trung tâm CNCK; Phòng Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

 

 

 

16h00

 

 

Nội dung : Báo cáo kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015
(Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Bộ môn GDTC, Bộ môn QPAN)
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Trưởng các Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Bộ môn GDTC, Bộ môn QPAN; Phòng Đào tạo.

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Họp Ban chỉ dạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần : Bộ GTVT; Hiệu trưởng; PHT. Trần Quang Dũng; Bà Thanh (P.TCCB); Bà Thuỷ (P.TC-KT); Ông Sự (P.HC-QT); Ông Trung, Bà Yến (Công ty).

Bộ GTVT

Thứ Tư

28/05

Sáng

8h00

 

 

 

 

 

8h30

Nội dung : : Báo cáo kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015
(Khoa Công trình, Khoa Cơ khí)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ Khí, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Kiểm tra công tác Vệ sinh y tế trường học.
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Thành phần : Trạm Y tế, Ông Sự (P.HC-QT), Ông Chỉnh (TT.DVĐS)

PHT. Trần Quang Dũng

Chiều
14h00

Nội dung : : Báo cáo kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015
(Khoa KTVT, Khoa CNTT)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa KTVT, Khoa CNTT, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm 29/05

Sáng

8h00

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Họp thống nhất chương trình đào tạo và đề cương tất cả các học phần hệ Đại học và Cao đẳng để ban hành chính thức (Bộ môn Công trình thủy, Bộ môn Kinh tế xây dựng)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Khoa Công trình, Bộ môn Công trình thủy, Bộ môn Kinh tế xây dựng, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

Chiều

   

Thứ Sáu

30/05

Sáng

8h00

Nội dung : Hội thảo khoa học Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
Địa điểm : Hội trường tầng 4 thư viện; Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1; Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Thành phần: BGH; Công đoàn, Đoàn TN; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở đào tạo Thái Nguyên, Vĩnh Yên, Giảng viên Khoa công trình, Bộ môn cơ sở kỹ thuật của 3 cơ sở đào tạo.

Hiệu trưởng

Chiều

13h30

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

Nội dung : Bảo vệ đề cương chương trình ngành Kinh tế xây dựng (Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)
Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần : Lãnh đạo Khoa KTVT, Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Bộ môn Kinh tế xây dựng, GV tham gia xây dựng đề cương, P.Đào tạo

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Nội dung : Báo cáo công tác xã hội hoá đào tạo lái xe giai đoạn 2014-2016
Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT. Trần Quang Dũng; Bà Thuỷ, Bà Ánh (P.TC-KT); Bà Thanh (P.TCCB); Ông Lâm (P. Đào tạo); Ông Sự (P.HC-QT); Cơ sở đào tạo Thái Nguyên (Ông Hoà, Bà Điệp, Ông Trần Anh Tuấn); Trung tâm đào tạo lái xe (Ông Cường, Ông Sơn, Ông Trần Toàn, Ông Trường, Ông Quyền, Bà Thuỷ, Bà Huế).

Trung tâm đào tạo lái xe

Thứ Bảy

31/05

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

01/06

Sáng

   

Chiều

   
 
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook