Lịch công tác tuần 41 năm 2014 (từ 06/10 đến 12/10)

TUẦN 41 THEO NĂM 2014

TUẦN 09 THEO NĂM HỌC 2014-2015

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 12/10/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
06/10

Sáng
8h00

Nội dung: Khai mạc kiểm toán quản lý sử dụng tiền và tài sản Nhà nước năm 2013
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Thành phần: Ban Giám hiệu; B.Thanh (P.TCCB); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Sự (P.HC-QT); B.Thủy, B.Ánh (P.TCKT); Ô. Cường, B.Hương (Ban Xây dựng cơ bản).

 Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Khai giảng lớp thí nghiệm viên và bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông cho cán bộ Bộ công chính và vận tải Lào
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Ban Giám hiệu; Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng các Phòng Đào tạo, Tài chính kế toán, Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Công tác HS-SV, Khoa Công trình, Khoa Đào tạo tại chức.
Hiệu trưởng

Thứ Ba

07/10

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Tư

08/10

Sáng
8h30

Nội dung: Thanh tra đào tạo Trung tâm Công nghệ cơ khí
Địa điểm: Văn phòng Trung tâm CNCK
Thành phần: Ô.Nguyên (P.Thanh tra giáo dục); Ô.Trần Bình (Công đoàn); Ô.Lâm (P.Đào tạo); B.Thanh (P.TCCB); Ô.Quang (P.CTHSSV); Ô.Quang Anh (Khoa Cơ khí); Ô.Tô Bình, Ô.Tiến (Trung tâm CNCK);
PHT.Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Năm 09/10

Sáng
8h00

Nội dung: Họp triển khai gặp mặt cựu sinh viên
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT. Trần Quang Dũng; Ô.Tô Bình (TT.CNCK); Ô.Sự (Phòng HC-QT); Ô.Quang (P.CTHSSV); Ô.Toàn (Thư viện); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Hùng (Khoa Đào tạo tại chức); Bà Nguyễn Thị Úy; Ô.Ngô Hắc Hùng; Ô.Trần Bình (Công đoàn); Ô.Hoàng Anh (Đoàn TN); Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); B.Thanh (P.TCCB); Ô.Bằng (CS.Vĩnh Yên); Ô.Hòa (CS.Thái Nguyên)
PHT.Nguyễn Hoàng Long 

Chiều

   

Thứ Sáu

10/10

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy

11/10

Sáng
8h00

Nội dung: Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên.
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Thư viện
Thành phần: Ban Giám hiệu; Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Lâm(P.Đào tạo); Ô.Quang Anh(Khoa Cơ khí): Ô.Thanh(Khoa CNTT); B.Hương(Khoa Công trình); B.Thu (Khoa Cơ sở kỹ thuật); B.Tuyết(Khoa KHCB); Ô.Lý(Khoa LLCT); B.Lê(Khoa KTVT); Các giảng viên.
 Hiệu trưởng

Chiều

   

Chủ nhật

12/10

Sáng

   

Chiều

   
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Share on facebook