Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Hội trường lớn, Phân hiệu Hà Nội

1. Hình thức tổ chức, thành phần tham dự

- Cấp đơn vị: các đơn vị tổ chức họp với thành phần tham dự là toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tuỳ theo điều kiện của đơn vị.

- Cấp trường: tổ chức hội nghị đại biểu với thành phần tham dự bao gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu do đơn vị bầu. Cụ thể:

+ Đại biểu đương nhiên: các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội sinh viên; các đồng chí lãnh đạo cơ sở, đơn vị (cấp trưởng/phó trưởng); các đồng chí Chủ tịch công đoàn đơn vị; các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân.

+ Đại biểu bầu: 15% trong tổng số VC, NLĐ của đơn vị sau khi đã trừ đi số đại biểu đương nhiên.

2. Thời gian tổ chức

- Cấp đơn vị: các đơn vị chủ động triển khai trong thời gian từ ngày 02-14/01/2023.

- Cấp trường: tổ chức hội nghị vào ngày 30/01/2024.

3. Nội dung triển khai

a. Cấp đơn vị:

1. Người đứng đầu đơn vị báo cáo tổng kết về các nội dung: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động công tác của đơn vị, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, nhà trường.  

2. VC, NLĐ trong đơn vị thảo luận về các nội dung: công tác chính trị tư tưởng; thực hiện quy chế dân chủ; hệ thống quy chế, định mức của nhà trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ sở vật chất; hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế gắn với đa dạng và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế đối với giảng viên; hoạt động đổi mới sáng tạo, NCKH trong sinh viên; tổ chức các phong trào thi đua, xét khen thưởng, công tác đoàn thể và các công tác khác của nhà trường, đơn vị.

3. Bầu đại biểu dự hội nghị cấp trường.

4. Thông qua biên bản họp.

b. Cấp trường:

1. Tổng kết thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà trường; tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức hoạt động và trách nhiệm của Tập thể lãnh đạo Trường trong việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.  

2. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2023 và kết quả giám sát, hỗ trợ VC, NLĐ thực hiện dân chủ trong nhà trường.

3. Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

4. Thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu dự hội nghị về các nội dung: kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của nhà trường; thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện các nội dung về công khai thông tin của nhà trường; hệ thống quy chế, định mức của nhà trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ sở vật chất; hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế gắn với đa dạng và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế đối với giảng viên; hoạt động đổi mới sáng tạo, NCKH trong sinh viên; tổ chức các phong trào thi đua, xét khen thưởng, công tác đoàn thể và các công tác khác của nhà trường.

5. Tập thể lãnh đạo Trường tiếp thu và giải đáp các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị và tập thể VC, NLĐ.

6. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.  

7. Thông qua nghị quyết hội nghị.