Kế hoạch Tổ chức talk show “Hội nhập Quốc tế và cơ hội du học tại Pháp”

Kế hoạch Tổ chức talk show “Hội nhập Quốc tế và cơ hội du học tại Pháp”

Hội trường lớn các CSĐT

KẾ HOẠCH
Tổ chức talk show “Hội nhập Quốc tế và cơ hội du học tại Pháp”

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2023 – 2024, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức talk show “Hội nhập Quốc tế và cơ hội du học tại Pháp” năm học 2023 – 2024, nội dung cụ thể như sau:
1.    Mục đích, yêu cầu
-    Nhằm giúp sinh viên tiếp cận đến các cơ hội du học tại Pháp thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn du học của Nhà trường;
-    Giúp sinh viên có những nhận định đúng đắn về cơ hội, thách thức của người trẻ trong quá trình hội nhập; 
-    Tổ chức talk show ngắn gọn, trang trọng, an toàn hiệu quả, tiết kiệm.
2.     Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian: 14h30 chiều thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường lớn các CSĐT.