Tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023

Tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023

Hội trường lớn- Đại học Công nghệ GTVT- số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

- Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để Cán bộ lớp thực hiện tốt các hoạt động trong công tác học tập và rèn luyện của các lớp sinh viên;

- Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ Cán bộ lớp;

- Tạo điều kiện cho đội ngũ Cán bộ lớp được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác học tập và rèn luyện lớp;

- Đưa ra định hướng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường năng lực cho đội ngũ Cán bộ lớp hỗ trợ sinh viên trong năm học tới.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: Buổi sáng (9h00 – 11h00) và buổi chiều (14h30 – 16h30) các ngày sau:

- Khoa Công trình, Khoa Khoa học ứng dụng: Ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2023.

- Khoa Cơ khí: Ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2023.

- Khoa Công nghệ thông tin: Ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2023.

- Khoa Kinh tế vận tải: Ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

   - Các Cán bộ lớp đang học tập tại CSĐT Hà Nội.

IV. NỘI DUNG

   Tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023 theo các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Phổ biến nội quy, quy chế công tác sinh viên, công tác đào tạo để hỗ trợ sinh viên trong thực hiện chế độ chính sách, hồ sơ sinh viên, sử dụng phần mềm đào tạo…

- Chuyên đề 2: Đánh giá công tác Cán bộ lớp trong năm học 2021 – 2022 và phương pháp nâng cao kỹ năng về công tác quản lý lớp sinh viên của đội ngũ Cán bộ lớp.

- Chuyên đề 3: Tập huấn kỹ năng, giải quyết những tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức, điều hành lớp sinh viên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn đội ngũ Cán bộ lớp sinh viên năm 2023. Nhà trường đề nghị các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.