Tọa đàm An toàn thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số năm 2023

Tọa đàm An toàn thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số năm 2023

Hội trường lớn- Đại học Công nghệ GTVT- số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

KẾ HOẠCH

Tổ chức tọa đàm “An toàn thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số” năm 2023

Thực hiện chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “An toàn thông tin trước yêu cầu chuyển đổi số” năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng đến toàn thể sinh viên Nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ thông tin cá nhân trong xã hội;

- Góp phần tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật An ninh mạng và chính sách an ninh mạng của nước ta;

- Việc tổ chức tọa đàm phải quán triệt theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian:  

- Thời gian tổ chức: 8h30 – 10h30 sáng thứ Sáu ngày 26/5/2023.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Khách mời: Thiếu tá, TS. Hà Quang Huy, đại diện CATP Hà Nội
  • Tất cả các sinh viên hệ ĐHCQ đang học tại CSĐT Hà Nội.

IV. NỘI DUNG

- Chuyên đề 1: Nâng cao nhận thức bảo vệ thông tin cá nhân của thanh niên, sinh viên trước yêu cầu chuyển đổi số.

- Chuyên đề 2: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng (có giao lưu trò chơi kèm giải thưởng).