Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2023

Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2023

Đăng ký trực tuyến

Nhà trường mở cổng đăng ký xét tuyển từ ngày 01/6/2023 trên www.utt.edu.vn