Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19