Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2020 - 2021


Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2020 - 2021

Thực hiện Chương trình công tác SV năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2020 - 2021, như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu

- Hội nghị "Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường" là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang học tập tại Trường;

- Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học;

- Đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường, phát huy dân chủ trong Nhà trường;

- Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2. Nội dung

Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác tổ chức dạy và học: nội dung chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; thực hành, thực tập; phương pháp dạy và học; tài liệu học tập; công tác GVCN; các Nội quy, Quy chế, Quy định của Nhà trường đối với sinh viên;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống của sinh viên như: văn hóa ứng xử trong Nhà trường, KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường;

- Những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên;

- Những vấn đề khác mà sinh viên quan tâm.

3. Tổ chức thực hiện

3.1.  Hình thức tổ chức: Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của sinh viên, học viên thông qua hình thức tổng hợp ý kiến, câu hỏi của sinh viên.

3.2. Phân công thực hiện

- Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường rà soát lại những thắc mắc của sinh viên theo biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2019 - 2020 và báo cáo bằng văn bản gửi Ban Giám hiệu những việc đã làm và chưa làm được trước ngày 21/5/2021, thông qua Phòng Đào tạo (Thầy Phạm Quang Dũng – Phó trưởng phòng Đào tạo).

- Các khoa chuyên ngành: Triển khai kế hoạch tới GVCN, các lớp sinh viên trong khoa quản lý.

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp và tổng hợp các ý kiến của sinh viên theo các nội dung tại mục 2 gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 21/05/2021 (cô Phùng Thị Thùy Dung theo địa chỉ email dungptt@utt.edu.vn).

- Phòng Đào tạo tổng hợp các câu hỏi, những thắc mắc, ý kiến của sinh viên và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường giải đáp thắc mắc, ý kiến của sinh viên gửi báo cáo trình Ban Giám hiệu trước ngày 25/5/2021. Phòng Đào tạo đưa công khai những giải đáp thắc mắc của sinh viên trên cổng thông tin của Nhà trường trước ngày 27/5/2021.

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường triển khai theo đúng kế hoạch; đề nghị các đơn vị, các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở đào tạo, Trung tâm chuẩn bị nội dung để trả lời, giải đáp thắc mắc của sinh viên nhanh, rõ ràng, dân chủ và minh bạch.