Kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên