Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ tại Trung Quốc