Thông báo Đăng ký cán bộ tham gia xét tuyển lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị năm 2020