Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020