Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường ĐH Công nghệ GTVT

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Quyết định số 1726/QĐ-HĐTD ngày 13/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản làm việc của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 15/3/2024 về công tác kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức với Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 18/3/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách gồm 02 thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 (có danh sách kèm theo).
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị trong Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải biết và thực hiện./.
 

File đính kèm