Thông báo kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên năm 2022

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 và tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2022 đến sinh viên toàn trường như sau:

Sinh viên nghỉ hè từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 14/8/2022. Sinh viên bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 – 2023 kể từ ngày 15/8/2022.

Các lớp sinh viên học kỳ phụ trong hè được triển khai từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 14/8/2022. 

Sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Trường Đại học Công nghệ GTVT
 

Share on facebook