Thông báo nội dung đề cương ôn thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức

Thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐT ngày 10/11/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ GTVT; Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐT ngày 29/12/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT về một số nội dung phiên họp ngày 29/12/2023, trong đó nhất trí áp dụng khoản 2 Điều 2 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ để thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2023; Thông báo số 618/TB-ĐHCNGTVT ngày 24/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo nội dung đề cương ôn thi Vòng 2 “môn nghiệp vụ chuyên ngành” như sau:

- Thi phỏng vấn: đối với các vị trí việc làm dự tuyển là Kế toán viên, Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Chuyên viên về thi đua, khen thưởng, Chuyên viên về pháp chế, Quản lý hoạt động đào tạo, Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Chuyên viên về quản lý khoa học và công nghệ, Chuyên viên về truyền thông, Quản lý chất lượng đào tạo, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Văn thư viên, Chuyên viên về quản trị công sở, Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Tư vấn du học, Công nghệ thông tin hạng III.

- Thi thực hành: đối với các vị trí việc làm dự tuyển là Giảng viên, Giảng viên thực hành

Nội dung đề cương ôn tập của phần thi phỏng vấn và thực hành nêu trên xem tại phụ lục gửi kèm.

Các đề cương học phần: https://drive.google.com/file/d/1de5zQWTmp4881xuH6-9hlwNhVHix_YGd/view?usp=sharing

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo để thí sinh được biết./.

 
File đính kèm