Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020