Thông báo về kết quả xét bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Ngày 17/01/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 06/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đối với hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm của Nhà giáo Phạm Tuấn Anh. Kết quả hồ sơ đề nghị bổ nhiệm của Nhà giáo Phạm Tuấn Anh đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết và được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Phạm Tuấn Anh

Phó giáo sư

Xây dựng

7/7/7

Các ý kiến (nếu có) vui lòng gửi về Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 0435526339, email: phongtccb@utt.edu.vn) trước ngày 03/02/2023.

Trân trọng./.