Thông báo về việc cung cấp tài liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu số