Thông báo về việc đăng ký cán bộ đi bồi dưỡng trình độ tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh năm 2020