Thông báo về việc in ấn xuất bản sách giáo trình năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Để kịp thời in ấn xuất bản sách giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Nhà Trường, Trung tâm Công nghệ thông tin-Thư viện kính đề nghị các Khoa, Bộ môn rà soát danh mục sách giáo trình đã được Nhà trường nghiệm thu và đề xuất số lượng cần in ấn theo mẫu đính kèm.

Gửi bản mềm đăng ký vào địa chỉ Email: thuvien@utt.edu.vn và bản cứng tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện.

Hạn cuối nhận đăng ký: Trước ngày 09/06/2022

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Thương – Trung tâm CNTT-Thư viện - Điện thoại: 0983 833 818.

Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện trân trọng thông báo!

File đính kèm
Share on facebook