Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động