Thông báo về việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức


Thông báo về việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nhà trường đã xây dựng dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải mới nhằm thay thế quy chế hiện hành.

Để hoàn thiện văn bản trước khi trình Hội đồng trường xem xét quyết định ban hành, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo nêu trên.

(Dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được đính kèm cuối thông báo này).

Mọi ý kiến góp ý được tổng hợp theo đơn vị (có mẫu đính kèm), gửi về Nhà trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 303 - Nhà H1) trước ngày 16/6/2021 (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ email: phongtccb@utt.edu.vn) để Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo./.

File đính kèm