Thông báo về việc thay đổi lối đi ra cổng ngày 28/12/2020