Thông báo về việc thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020