Thông báo về việc thống kê số liệu viên chức, người lao động được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia