Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương năm 2020