Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-VC-NLĐ Phân hiệu Hà Nội