Thông báo kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và Luật An ninh mạng” năm 2022

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Tọa đàm “Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và luật An ninh mạng” năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

 • Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng đến toàn thể sinh viên Nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ an ninh mạng;
 • Góp phần tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật An ninh mạng và chính sách an ninh mạng của nước ta.
 • Việc tổ chức tọa đàm phải quán triệt theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Từ 9h00 – 11h00 sáng Thứ Năm (28/4/2022) và sáng Thứ Sáu (29/4/2022).
 • Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.

3. Thành phần tham gia

 • Toàn thể sinh viên đang theo học tại 3 Cơ sở Nhà trường                                     

4. Nội dung

 • Chuyên đề 1: Nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử của thanh niên, sinh viên trên môi trường mạng.
 • Chuyên đề 2: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng. (Có giao lưu trò chơi kèm giải thưởng).

5. Tổ chức thực hiện

 • Phòng Đào tạo chủ trì việc tổ chức Tọa đàm, liên hệ và mời các báo cáo viên, sắp xếp thời gian biểu, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện. Lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch;
 • Trung tâm CNTT – Thư viện hỗ trợ truyền thông cho chương trình, kỹ thuật trong suốt quá trình chương trình diễn ra;
 • Các Khoa chuyên ngành, giáo viên chủ nhiệm ổn định trật tự, nắm bắt sĩ số tham gia Tọa đàm thuộc lớp mình phụ trách, cung cấp số liệu về phòng Đào tạo;
 • Đoàn TN, Hội SV Nhà trường phối hợp truyền thông trước, trong và sau khi Tọa đàm diễn ra;
 • Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí cho Tọa đàm diễn ra theo kế hoạch;
 • Các báo cáo viên có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu tham khảo, chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết để thực hiện có hiệu quả những nội dung được phân công;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Toạ đàm “Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và Luật An ninh mạng” năm 2022, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Trường Đại học Công nghệ GTVT

Share on facebook