Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018


Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018

10/10/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi:          - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Liên chi hội;

- Ban Chấp hành các chi đoàn, chi hội, Ban Cán sự các lớp.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo Triệu tập Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Liên chi hội, Chi đoàn, Chi hội và Ban Cán sự các lớp dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 18h30 ngày 11/10/2018 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường lớn Phân hiệu Hà Nội.

3. Thành phần:

- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn, Liên chi hội, chi đoàn, chi hội trực thuộc.

- Ban Chấp hành Chi đoàn các lớp (Gồm Bí thư và phó Bí thư Chi đoàn)

- Ban Chấp hành Chi hội các lớp (gồm Lớp trưởng và các lớp phó).

4. Nội dung:

- Văn nghệ Chào mừng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Tổng kết công tác ĐTN - HSV và phong trào thanh niên, sinh viên Nhà trường

- Phát biểu của Đoàn cấp trên (nếu có)

- Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018

Đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Ban Cán sự các lớp nghiêm túc triển khai và đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.

­­­­Trân trọng cảm ơn !

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- ĐU-BGH (để b/c);

- Các Phòng, Khoa, TT (để p/h);

- GVCN-CVHT (để p/h);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Cao Công Ánh