Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 2 - năm 2024)

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn thi đánh giá trình độ Tiếng Anh nội bộ theo chuẩn Toeic (Đợt 2 - năm 2024)

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ THEO CHUẨN TOEIC

(ĐỢT 2 - NĂM 2024)

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế - Trường Đại học Công nghệ GTVT (sau đây gọi là Trung tâm) mở các lớp bồi dưỡng, ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học hệ chính quy tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ do Nhà trường tổ chức, đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường, cụ thể như sau:

1. Thời hạn đăng ký đợt 2 năm 2024: đến hết ngày 07/04/2024

2. Lịch học dự kiến: từ 08/04/2024

3. Hình thức học: Trực tuyến

4. Chương trình bồi dưỡng và kinh phí

Trên cơ sở đăng ký của sinh viên, Trung tâm sẽ tổ chức phân loại, tư vấn bố trí xếp lớp theo cấp độ phù hợp và theo nhu cầu của sinh viên:

STT

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP

KINH PHÍ (VNĐ)

1

Lớp cấp độ 1

(dành cho SV có trình độ từ 0 đến 200 theo thang điểm TOEIC)

1.800.000

2

Lớp cấp độ 2

(dành cho SV có trình độ từ 205 đến 300 theo thang điểm TOEIC)

1.800.000

3

Lớp cấp độ 3

(dành cho SV có trình độ từ 305 theo thang điểm TOEIC trở lên)

1.800.000

4

Lớp ôn tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm bài *

2.500.000

5. Địa chỉ đăng ký trực tiếp tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC VIỆC LÀM QUỐC TẾ

Phòng 101 nhà A3, Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Email: ciese@utt.edu.vn. / Website: https://ciese.utt.edu.vn/;

Fanpage: https://www.facebook.com/CIESE.UTT/

Hotline: 0985.520.895 (thầy Hiếu)