Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải


Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

Phó hiệu trưởng: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

TS Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Lâm

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Hà Thanh