Lịch công tác tuần 04 năm 2021 (từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)


Lịch công tác tuần 04 năm 2021 (từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 04 THEO NĂM 2021
TUẦN 25 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
18/01

Sáng
9h00

Nội dung: Rà soát Kế hoạch, Quy định hoạt động KHCN, nhóm nghiên cứu (P.KHCN-HTQT chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: PHT Hùng, Phòng KHCN-HTQT. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Hội đồng lương họp xét trước thời hạn đối với viên chức và người lao động năm 2020.
Thành phần: Hội đồng lương nhà trường theo Quyết định. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
19/01

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, PHT Hùng. 

Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.
Ghi chú: Xe xuất phát lúc 6h30 tại Phân hiệu HN.

Tập thể lãnh đạo Trường

Chiều

   
Thứ Tư
20/01

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Phòng KT&ĐBCLĐT (Phòng KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Phòng KT&ĐBCLĐT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Văn Lâm

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với Phòng HC-QT.
Thành phần: ô Quyền, ô Thi, ô Toàn (P.HCQT).
Mời dự: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, bà Ánh (P.TCKT), bà Hương (P.QLĐT&XDCB), ô Ngọc (P.KT&ĐBCLĐT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Năm
21/01

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban xây dựng quy chế.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

HT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Công tác kế hoạch, CTĐT năm 2021.
Thành phần: Ban Giám hiệu; bà Hạnh, ô Dũng, ô Minh, bà Vân Anh (P.ĐT); ô An (P. ĐTSĐH); ô Trinh, ô Khánh (TTTVDHVLQT); bà Thu (TCCB); ô Thế Anh (KTĐBCLĐT); ô Tân (Ttra); ô Hiếu (QLĐTXDCB); ô Quyền (HCQT); Trưởng các khoa
.
CSĐT VP: ông Sơn và đại diện các phòng, khoa tại cơ sở.
CSĐT Thái Nguyên: ô Hưng và đại diện các phòng, tổ môn tại cơ sở.
Phòng ĐT chuẩn bị báo cáo kế hoạch, CTĐT; Phòng TCCB chuẩn bị báo cáo đội ngũ; Phòng HCQT báo cáo CSVC, phòng học; Phòng QLĐT báo cáo kế hoạch cải tạo, sửa chữa năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
HT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
22/01

Sáng
9h00

Nội dung: Ra mắt Nhóm nghiên cứu mạnh và Hội nghị khoa học về "Cơ học vật liệu và kết cấu tiên tiến".
Thành phần: Ô. Trinh (Phòng KHCN-HTQT); B. Hương (Khoa công trình); Ô.Lý (Khoa CSKT); Lãnh đạo các bộ môn thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ sở kỹ thuật; các thành viên Nhóm nghiên cứu mạnh "Cơ học vật liệu và kết cấu tiên tiến"; các GS, PGS, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm  đến dự
.
Mời dự: Chủ tịch HĐT, BGH.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
23/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/01

Sáng

 

 

Chiều