Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia về Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học