Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC

09/02/2017

1. ThS. Nguyễn Thành Long
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn GDTC
DĐ: 0912.494.411
Email: longnt@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

2. ThS. Ngô Thu Ngọc
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0965.643.168
Email: ngocnt89@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

3. ThS. Nguyễn Chí Mai
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0912.850.273
Email: mainc@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

4. ThS. Trần Huyền Trang
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0976783.969
Email: trangth@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

5. ThS. Nguyễn Thùy Liên
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0912.655.662
Email: liennt@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

6. ThS. Lê Quang Việt
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0915.373.681
Email: vietlq@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

7. CN. Nguyễn Ngọc Tuyên
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0948.487.808
Email: tuyennn@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem

8. CN. Trần Đức Phong
Chức vụ: Giảng viên
DĐ: 0913.031.066
Email: phongtd@utt.edu.vn
Lý lịch: Bấm xem