Ngành Kinh tế
Hệ thống thông tin kế toán tài chính

Hệ thống thông tin kế toán tài chính là một chuyên ngành giao thoa giữa ngành Công nghệ...

Xem chi tiết
Thương mại điện tử

Cùng với sự phát triển như vũ bão của internet, phát triển Thương mại điện tử...

Xem chi tiết
Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện...

Xem chi tiết
Kinh tế xây dựng

Lập được các kế hoạch: Tiến độ xây dựng, cung cấp lao động, vật tư, tài chính,...

Xem chi tiết
Quản trị doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: quản trị doanh...

Xem chi tiết
Tài chính doanh nghiệp

Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên...

Xem chi tiết
Khai thác vận tải

Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình công nghệ vận tải và tổ chức, quản...

Xem chi tiết