Ngành Kinh tế
Ngành Kinh tế
Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để nghiên cứu, phân tích và tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội...

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án, quản trị chiến lược,... để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và tổ chức công tác quản trị sản xuất kinh doanh trong nền kinh...