Ngành Cơ khí

Ngành Cơ khí chế tạo

Khi theo học ở trường sinh viên được học về dung sai lắp ghép, vẽ kỹ thuật, sức...

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Máy xây dựng

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...

CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...