Ngành Cơ khí

Ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô học những gì? Thời gian bao lâu?

Ngành Cơ khí chế tạo

Sinh viên ngành cơ khí chế tạo được học về dung sai lắp ghép, vẽ kỹ thuật, sức...

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện để...

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Máy xây dựng

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...

Ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi

Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực...

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro

Có kiến thức chuyên môn toàn diện để xây dựng và thực hiện các quy trình công nghệ...