10.000+

Hơn 10.000 sinh viên đang theo học

98%

Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

28

Chương trình đào tạo đại học chính quy

95%

Sinh viên ra trường có việc làm

Tuyển sinh

Sự kiện nổi bật